av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları

lawwebtasarim.com-tbb-alanadi-tahsis-kurallari
av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları

AMAÇ

[av.tr] Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukatların mesleki kullanımları için açılmış bir “alt alan”dır.

Bu alt alan, “.tr”. üst düzey alanı altındaki kullanım alanlarının ve hizmetlerin sayısının artırılarak, İnternet’in mesleki kullanımının yaygınlaştırılmasına, avukatların toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve mesleki gelişmelerini artırılabilmelerine olanak sağlanması için açılmıştır.

Bu alan adı sadece avukatlık meslek grubuna özgü olması nedeniyle av.tr’nin tahsis ve işleyiş kuralları belirlenmesi öncelikli olarak Türkiye Barolar Birliği’ne verilmiştir ve tek yetkili karar merci olarak yetkilendirilmiştir.

İÇERİK

İçerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallara ek olarak TBB’nin uygulayacağı sınırlamalar geçerli olacaktır, içerikle ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği avukata aittir. İçerik nedeniyle, “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin, TBB’nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.

KURALLAR

[av.tr] alt alan adının tahsisinde, başvuru sahibi ya da sahiplerinin TBB’ye kayıtlı avukat ya da avukat ortaklığı olması esastır.

[av.tr] alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili başvuru ve karar mercii Türkiye Barolar Birliği‘dir.

Bir avukatın şahsen alan adı başvurusu yapması halinde, [avukatın “soyadı” ya da “adısoyadı”].av.tr olarak tahsis edilecektir.  [avukatın “adı”].av.tr başvuruları kabul edilmeyecektir.

Şahıs başvurusuna örnek alınabilecek alan adları

Örnek 1)  Av. Derya DEMİRGÖZ
1- deryademirgoz.av.tr
2- ddemirgoz-1.av.tr
3- ddemirgoz.av.tr
4- deryad.av.tr
5- demirgoz.av.tr
Örnek 2)  Av. Kıvanç Demir YILMAZ
1- kıvançdemiryılmaz.av.tr 6- kyilmaz-1.av.tr
2- kivancdemiryilmaz.av.tr 7- demiryilmaz.av.tr
3- kıvançyılmaz.av.tr 8- kivancy.av.tr
4- kivancdyilmaz.av.tr 9- yilmazkd.av.tr
5- kdyilmaz.av.tr 10- yilmaz.av.tr

Bir avukatlık bürosu adına birkaç avukatın başvuru yapması halinde, [birlikte çalışan avukatlardan biri ya da birkaçının “soyadı” ya da “adı ve soyadı”].av.tr olarak tahsis edilecektir. Sadece bir kişinin adıyla yapılan alan adı [avukatın “adı”].av.tr başvuruları kabul edilmeyecektir.

Av. Bürosu başvurusuna örnek alınabilecek alan adları

Örnek: Av. Derya DEMİRGÖZ – Av. Gül KESKİN
1- demirgoz.av.tr 6- demirgoz-1.av.tr
2- demirgozkeskin.av.tr 7- dkeskin.av.tr
3- keskindemirgöz.av.tr 8- derya-keskin.av.tr
4- gulkeskin-deryademirgoz.av.tr 9- ddemirgoz-keskin.av.tr
5- gkeskin-demirgöz.av.tr 10- gul-deryademirgoz.av.tr

Bir avukatlık ortaklığının alan adı başvurusu yapması halinde; [avukat ortaklığı avukatlarından biri ya da bir kaçının “soyadı” ya da “adı ve soyadı”].av.tr olarak tahsis edilecektir. Sadece bir kişinin adıyla yapılan alan adı adı [avukatın “adı”].av.tr başvuruları kabul edilmeyecektir.

Av. Ortaklığı başvurusuna örnek alınabilecek alan adları

Örnek
1- bodur-aslan-akman.av.tr
2- velibodur-ahmetakman.av.tr
3- bodur-akman-tas-mutlu-cortuk.av.tr
4- akman-1.av.tr

Alan adında Türkçe karakterler, kısaltmalar (ad ve soyaddan biri tam olarak kullanılmak şartıyla diğerinin baş harfi şeklinde), tire (-) işareti ve rakamlar kullanılabilir.

Avukatlık bürosu/avukatlık ortaklığı adına alan adı tahsisi için başvurulması halinde başvuran kişinin dışında avukatlık bürosunda/ortaklığında çalışan diğer kişilerin, TBB İnternet sitesinde yer alan “av.tr Alan Adı Başvuru Formu”na TC kimlik numaralarının eklenmesi gerekmektedir.

Avukatlık bürosu adına yapılan başvurularda, başvuruda bulunan tüm avukatların büro adreslerinin aynı olması gerekmektedir.  Adres kayıtlarında  UHAP (Ulusal Hukuk Ağı Projesi) sunucularında bulunan veritabanı esas alınır.

Alan adına başvuruda bulunan tüm avukatların açık büro adreslerinin UHAP sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir. Büro adresi UHAP sisteminde kayıtlı olmayan avukatların alan adı başvuruları reddedilir.

Her avukat mensubu olduğu avukatlık bürosu veya avukatlık ortaklığının alan adı tahsisi alması yanında kendi adına da ayrıca alan adı başvurusu yapabilir. Ancak aynı şahıs adına, aynı avukatlık bürosu adına ya da aynı avukatlık ortaklığı adına farklı alan adları tahsis edilemez. Mensubu olduğu avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı adına alınan alan adı içerisinde adı ve/veya soyadı geçen bir avukat, bu bürodan ayrılıp başka bir avukatlık bürosuna ya da avukatlık ortaklığına geçerse alınan önceki alan adını iptal etmeden yeni avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı adına başka bir alan adı alamaz.

Avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığına mensup avukatların bir ya da birkaçının ayrılması halinde ayrılan avukatların adı veya soyadı alan adında geçiyorsa, alan adı iptal edilir.

Alan adı tahsisi için, avukatın www.nic.tr adresine online olarak başvurması ve TBB internet sitesindeki online başvuru formunda yer alan taahhütnameyi onaylaması gerekir. Bu taahhütnamenin bir sureti TBB’de kalır, bir sureti de başvuran kişinin e-posta adresine gönderilir. TBB’nin onayı üzerine “.tr” Alan Adı Yönetimi alan adını tahsis eder.

Başvuru sahibi Avukat, avukatlık sıfatını geçici veya sürekli olarak kaybetmesi, ölümü, kaydının silinmesi, avukatlık bürosunun kapanması, avukatlık ortaklığının feshi gibi durumlarında alan adına erişim TBB tarafından  resen geçici olarak durdurulur ya da alan adı iptal edilir. Alan adı alan avukat TBB’nin veya yetkilendireceği kurulun kapatma işlemlerine karşı, alan adı başvurusu ile kapatma kararının uygulanmasına şartsız muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Alan adının tahsisi, durdurulması veya geri alınmasında uyuşmazlık çıkması halinde, uyuşmazlık başvuran avukatla yapılacak olan sözleşme hükümlerine göre TBB av.tr Alt Alan Adı Tahsis ve Tahkim Kurulu veya yetkilendireceği kurul tarafından tahkim usulleri dairesince çözülür.

[av.tr] alan adı başvurusunda bulunan avukat, “.tr” Alan Adı Yönetimi ve TBB tarafından tutulan yazılı ve elektronik kayıtların kesin delil niteliğinde olduğunu, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Bu kurallara ek olarak “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.